FANDOM


Azərbaycanball is a countryball in South Caucasus, in Asia and Əuropə, littlə brothər of Turkəyball. Lovəs Kəbab. Hatəs only Arməniaball and partly Russiaball for supporting thə formər (though səəms to bə finə with purchasing Russian wəapons). Has a lots of oil. Is thə richəst country in Caucasus too, though bəcausə of falling oil pricəs, is currəntly in əconomic turmoil. Don't want to bə in any union. Bəing nəutral is bəst choicə!

History

Azərbaijan is a dəscəndant of thə Oghuz Turks but Azəri culturə also has somə Pərsian influəncə. For a long timə his clay was dominatəd by Caucasian Albanians (Not modərn Albania) and has bəən part of many Pərsian Əmpirəs. In 650 AD his clay bəcamə part of thə Khazar Khaganatə. Somətimə in thə 1200s his clay was part of thə Mongol Əmpirə. Soon as thə Mongol Əmpirə bəgan to collapsə many Pərsian Əmpirəs wərə in Azərbaijans clay but bəcamə part of thə Russian Əmpirə in thə 1820s. Hə soon bəcamə part of thə Transcaucasian fədəration in 1918 but soon bəcamə indəpəndənt. In 1920 thə Bolshviks invadəd Azərbaijan and Azərbaijan bəcamə part of thə Soviət Union until 1991. Hə has bəən having lots of conflicts with his ənəmy Armənia ovər thə Nagorno-Karabakh which is ovər 90% Əthnic Armənian but is currntly undər Azərbaycan's control. In modərn timəs hə still has somə conflicts with Armənia and hə has lots of oil which makəs him thə richəst country in thə Caucasus.

Flag Colors

Main Colors

Color Name RGB CMYK HEX
Processed Cyan 0, 185, 228 C76-M1-Y9-K0 #00B9E4
Husky Red 237, 41, 57 C0-M90-Y80-K0 #ED2939
Apple Green 63, 156, 53 C70-M16-Y96-K5 #3F9C35

Emblem Colors

Color Name RGB CMYK HEX
White 255, 255, 255 N/A #FFFFFF

Family

Facts about Azərbaycan

 1. Azərbaycanball can into oil and gas. USAball intənsivə
 2. Azərbaycanball can into Judən-Kəbab.
 3. Azərbaycanball can into Əurovision
 4. Azərbaycanball is Kəbab, so dəfənd Kəbab.
 5. Azərbaycanball can into rəlations with Israəlcubə.
 6. Azərbaycanball can't into football.
 7. Azərbaycanball is vodka rəmovər.
 8. Turkey-icon Turkəyball is Azərbaycanball's blood brothər.
 9. Azərbaycanball is in conflict against Arməniaball ovər clay. RƏMOVƏ LAVASH!
 10. Azərbaycanball can into spacə!
 11. Azərbaycanball is onə of thə most anciənt countriəs in thə world.
 12. Azərbaycanball is thə simultanəous intərprətər bətwəən Turkəyball and Russiaball.
 13. Azərbaycanball is a "ə" usər.

Spəcial ləttərs

Əach ləttər in Azəri alphabət rəprəsənt only onə sound. Azəri (or "Azərbaycani Turkish") alphabət includəs somə ləttərs that arə slightly changəd. Thəy arə: Ö, ö; Ü, ü; Ş, ş; Ç, ç; Ə, ə; Ğ, ğ; I, ı; İ, i.

Ö, Ü corrəsponds to Gərman ö, ü. Ə is closə to ä. Ş sounds Ənglish "sh", ç sounds Ənglish "ch". Ğ - Do you know how Frənch pronouncə "R"? YƏS! Azərbaycanball has both sounds: normal "r" and frənch "r" (in IPA [ɣ]), that is why Frənch "r" has its own ləttər: "Ğ"

Havə you noticəd I and ı? It is likə Czəch "ý" or Russian "ы". That ləavəs İ. Don't bə afraid, this is əxact Ənglish I.

Quotəs

 • "Qaqaş" - Məans "Bro", shortər vərsion is "Qaqa", "My brothər" vərsion (whən addrəssing to soməonə) is "Qaqam" which incidəntally məans "My poop" in Turkish.
 • "Oğraş" [oʁrah] - rhythms with "Qaqaş" but məans "Pimp", "Assholə"
 • "Ala" - məans "Həy", is samə with Armənian "Ara".
 • "Ə" - samə as "Ala"
 • "Göt" - litərally məans "Ass", usəd to dəscribə a trəachərous man like Ərməni.
 • "Gic" - məans stupid
 • "Təmizləyiciləri çıxarın" means Rəmove (Kəbab) Rəmovers likə Ərməni and Sərbiya.

Rəlationship

Friənds

 • Turkey-icon Turkəyball - Qardaşım. Biz iki dövlət, bir millətik. Bəst bros, toghətər rəmoving Armenia-icon Arməniaball. Whən əvər soməonə attacks mə Türkiyə is always on my sidə. And hə's stronk! But comə into Əurovision again so you can givə mə 12 points əvəry yəar plox. Dəfənd Kəbab!
 • Georgia-icon Gəorgiaball - Only friənd in Caucasus. Javakh is Gəorgian. Is also in thə G.U.A.M alliancə.
 • Pakistan-icon Pakistanball - Sünni stronk! And thanks for not rəcognizing Ərmənistanball!
 • Israel-icon Israəlcubə- Thanks for supplying wəapons. Wə shall rəmovə Iran.
 • Ukraine-icon Ukrainəball- Thanks for supporting mə. Wə both hatə Russia and wə arə in thə G.U.A.M alliancə along with Gəorgia and Moldova. We give 12 points in Eurovision.
 • Belarus-icon Bəlarusball- Əvən though hə likəs Russia hə supports mə.
 • Northern Cyprus-icon Northərn Cyprusbal- I am sorry I cannot rəcognisə you my nəphəw.
 • Albania-icon Albaniaball - Hə doəsn't əvən havə what i am and stop using Albania as your namə bəcausə that was my old namə yəars bəforə but hə can into friənds bəcausə wə havə samə traditions, and hə is friənds with Turkey-icon Turkeyball so hə can into friənd of mə.
 • Planet Nine-icon Planet Nineball - My adoptive son Nibiru
 • Arizona-icon Arizonaball - The other adoptive parent of Planet Nine-icon Nibiru

Ənəmiəs

 • Armenia-icon Arməniaball -Şitty thiəf who is trying to takə Nagorno-Karabakh and was strongər than mə but I am finally killing him. Yuo suck at Əurovision! 2011 Bəst yəar of my lifə!!! Worst ənəmy!!!!!
 • Iran-icon Iranball - RƏMOVƏ IRAN! Yuo having my clay yuo şitty Shia sməll thiəf, Türkiə will rəmovə yuo rəmovə khoməini rəmovə shah!
 • Nagorno-Karabakh-icon Nagorno-Karabakhball - You arə not Ərməni, yuo arə of azərbaijan clay. Əvən you big brothər wont rəcognisə you.
 • OSCE-icon OSCƏball - Only thing Ərmənistan and I can agrəə on is how usələss yuo arə at solving Karabakh conflict. WAR IS THƏ ONLY WAY!!
 • Russia-icon Russiaball- Stop supporting Armənia and trying to to rəmovə Turkəy and kəbab. But thank you for giving 12 points at Əurovision and for wəapons, and i try to bə nicə to him but shh don't təll Turkey-icon Turkəyball
 • Serbia-icon Sərbiaball - Stop trying to rəmovə kəbab or əlsə I will rəmovə you!!!! But thanks for not rəcognising Nagorno-Kharabakh! I will not rəcognisə Kosovo. BUT STOP RƏMOVING KƏBAB!!!!
 • Wisconsin-icon Wisconsinball - STOP DEMONIZING Planet Nine-icon MY SON!!!

Galləry

Artwork

Comics

Caucasus in a Nutshell Part 1

Links

Work-icon Related templates Language-icon