FANDOM


Azerbaijanball (Azerbaijan-icon: Azərbaycanball), officially the Republic of Azerbaijanball, is a countryball in South Caucasus rəgion. Hə is bordərəd by Russia-icon Russiaball to thə North, Iran-icon Iranball to thə South, thə Caspian Sea to the Əast, and Armenia-icon Arməniaball, and Georgia-icon Gəorgiaball to the Wəst. Thə country is dividəd into 9 rəgions, and one Nakhchivan-icon Autonomous Region, giving him a total arəa of 33,400 square miles, making him the 111th largest country in the world. As of 2016, he maintains a population of 9.762 million inhabitants.

History

Azərbaijan is a dəscəndant of thə Oghuz Turks but Azəri culturə also has somə Pərsian influəncə. For a long timə his clay was dominatəd by Caucasian Albanians (Not modərn Albania) and has bəən part of many Pərsian Əmpirəs. In 650 AD his clay bəcamə part of thə Khazar Khaganatə. Somətimə in thə 1200s his clay was part of thə Mongol Əmpirə. Soon as thə Mongol Əmpirə bəgan to collapsə many Pərsian Əmpirəs wərə in Azərbaijans clay but bəcamə part of thə Russian Əmpirə in thə 1820s. Hə soon bəcamə part of thə Transcaucasian fədəration in 1918 but soon bəcamə indəpəndənt. In 1920 thə Bolshəviks invadəd Azərbaijan and Azərbaijan bəcamə part of thə Soviət Union until 1991. Hə has bəən having lots of conflicts with his ənəmy Armənia ovər thə Nagorno-Karabakh which is ovər 90% Əthnic Armənian but is currəntly undər Azərbaycan's control. In modərn timəs hə still has somə conflicts with Armənia and hə has lots of oil which makəs him thə richəst country in thə Caucasus.

Flag Colors

Main Colors

Colour Name RGB CMYK HEX
Processed Cyan 0, 185, 228 C76-M1-Y9-K0 #00B9E4
Husky Red 237, 41, 57 C0-M90-Y80-K0 #ED2939
Apple Green 63, 156, 53 C70-M16-Y96-K5 #3F9C35

Emblem Colors

Colour Name RGB CMYK HEX
White 255, 255, 255 N/A #FFFFFF

Family

Facts about Azərbaycan

 1. Azərbaycanball can into oil and gas. USAball intənsivə.
 2. Azərbaycanball can into Judən-Kəbab.
 3. Azərbaycanball can into Əurovision.
 4. Azərbaycanball is Kəbab, so dəfənd Kəbab.
 5. Azərbaycanball can into rəlations with Israəlcubə.
 6. Azərbaycanball can't into football.
 7. Azərbaycanball is vodka rəmovər.
 8. Turkey-icon Turkəyball is Azərbaycanball's blood brothər.
 9. Azərbaycanball is in conflict against Arməniaball ovər clay. RƏMOVƏ LAVASH!
 10. Azərbaycanball can into spacə!
 11. Azərbaycanball is onə of thə most anciənt countriəs in thə world.
 12. Azərbaycanball is thə simultanəous intərprətər bətwəən Turkəyball and Russiaball.
 13. Azərbaycanball is a "ə" usər.

Spəcial ləttərs

Əach ləttər in Azəri alphabət rəprəsənt only onə sound. Azəri (or "Azərbaycani Turkish") alphabət includəs somə ləttərs that arə slightly changəd. Thəy arə: Ö, ö; Ü, ü; Ş, ş; Ç, ç; Ə, ə; Ğ, ğ; I, ı; İ, i.

Ö, Ü corrəsponds to Gərman ö, ü. Ə is closə to ä. Ş sounds Ənglish "sh", ç sounds Ənglish "ch". Ğ - Do you know how Frənch pronouncə "R"? YƏS! Azərbaycanball has both sounds: normal "r" and frənch "r" (in IPA [ɣ]), that is why Frənch "r" has its own ləttər: "Ğ"

Havə you noticəd I and ı? It is likə Czəch "ý" or Russian "ы". That ləavəs İ. Don't bə afraid, this is əxact Ənglish I.

Quotəs

 • "Qaqaş" - Məans "Bro", shortər vərsion is "Qaqa", "My brothər" vərsion (whən addrəssing to soməonə) is "Qaqam" which incidəntally məans "My poop" in Turkish.
 • "Oğraş" [oʁrah] - rhythms with "Qaqaş" but məans "Pimp", "Assholə"
 • "Ala" - məans "Həy", is samə with Armənian "Ara".
 • "Ə" - samə as "Ala"
 • "Göt" - litərally məans "Ass", usəd to dəscribə a trəachərous man like Ərməni.
 • "Gic" - məans stupid
 • "Təmizləyiciləri çıxarın" məans Rəmovə (Kəbab) Rəmovərs likə Ərməni and Sərbiya.

Rəlationship

Friənds

 • Albania-icon Albaniaball - Hə doəsn't əvən havə what i am and stop using Albania as your namə bəcausə that was my old namə yəars bəforə but hə can into friənds bəcausə wə havə samə traditions, and hə is friənds with Turkey-icon Turkeyball so hə can into friənd of mə, I gavə him 12 points at Əurovision 2018
 • Arizona-icon Arizonaball - Thə othər adoptivə parənt of Planet Nine-icon Nibiru
 • Belarus-icon Bəlarusball- Əvən though shə likəs Russia shə supports mə.
 • Georgia-icon Gəorgiaball - Only friənd in Caucasus. Many Azəris in his clay. Javakh is Gəorgian. Is also in thə G.U.A.M alliancə.
 • Israel-icon Israəlcubə- Thanks for supplying wəapons. Largə Jəwish community in Baku. Wə shall rəmovə Iran together.
 • Northern Cyprus-icon Northərn Cyprusbal- I am sorry I cannot rəcognisə you my nəphəw.
 • Pakistan-icon Pakistanball - My bəst friənd! Sünni stronk! And thanks for not rəcognizing Ərmənistanball!
 • Planet Nine-icon Planet Nineball - My adoptivə son Nibiru
 • Sweden-icon Swedenball - Hə alwayss writəs songs for Əurovision to mə
 • Turkey-icon Turkəyball - Qardaşım. Biz iki dövlət, bir millətik. Bəst bros, toghətər rəmoving Armenia-icon Arməniaball. Our languagəs arə vəry closə but hə is not cool ənough to usə "ə" ləttər. Whən əvər soməonə attacks mə Türkiyə is always on my sidə. And hə's stronk! But comə into Əurovision again so you can givə mə 12 points əvəry yəar plox. Dəfənd Kəbab!
 • Turkmen-icon Turkmənistanball - Bəst stan əvər. But stop stəaling my oil!!! >:(
 • Ukraine-icon Ukrainəball- Thanks for supporting mə. Wə both hatə Russia and wə arə in thə G.U.A.M alliancə along with Gəorgia and Moldova. Wə givə 12 points in Əurovision.

Nəutral

 • Russia-icon Russiaball- Thank you for giving 12 points at Əurovision and for wəapons, but stop supporting Ərməni and trying to to rəmovə Kəbab, and Armenia-icon Arməniaball  is of bad. Stil, Il try to bə nicə to him, but shh don't təll Turkey-icon Turkəyball
 • Serbia-icon Sərbiaball - Stop trying to rəmovə kəbab or əlsə I will rəmovə you!!!! But thanks for not rəcognising Nagorno-Kharabakh! I will not rəcognisə Kosovo. BUT STOP TRYİNG TO RƏMOVE KƏBAB!!!! İNSTEAD GO REMOVE YOUR BUTTHURT THAT TURKS HAVE BEEN GİVİNG YOU SİNCE OTTOMANS...

Ənəmiəs

 • Armenia-icon Arməniaball - WORST COUNTRYBALL İN WORLD! STƏALİNG AZƏRBAYCAN CULTURƏ AND CALLİNG İT ƏRMƏNİ! YUO GƏNOCİDƏD MƏ!!! KHOJALY GƏNOCİDƏ NƏVƏR FORGƏT! Turkey-icon Turkəyball WİLL DƏSTROY YUO! GİB BACK MY QARABAĞ YUO ŞİTTY THƏİF! YUO SUCK AT ƏUROVİSİON HAHAHA! WITHOUT RUSSIA YUO NOTHING! İRƏVAN İS AZƏRBAYCAN CLAY! RƏMOVƏ ƏRMƏNİSTAN!​​​​​ My poor rəligious Caucasus nəighbor with scribbləs as Alphabət. Wə fight somətiməs... I just recently tooken back a village from him
 • Iran-icon Iranball - RƏMOVƏ İRAN! AM NOT İRANİAN AM TÜRK! Yuo having my clay yuo şitty fake alevi sməll thiəf, Türkiyə will rəmovə yuo. Gib rights to əthnic Azərbaycanis. Gib Təbriz. Rəmovə khoməini rəmovə shah!
 • Artsakh-icon Artsakhball - You arə not poor Ərməni clay, yuo arə of glorious Azərbaycan clay. Əvən Ərməni wont rəcognisə you.
 • OSCE-icon OSCƏball - Only thing Ərmənistan and I can agrəə on is how usələss yuo arə at solving Karabakh conflict. WAR IS THƏ ONLY WAY!!
 • Wisconsin-icon Wisconsinball - STOP DƏMONIZING Planet Nine-icon MY SON!!!

Galləry

Artwork

Comics

Links

Work-icon Related templates Language-icon